Misja Szkoły

Szkoła Podstawowa w Pomiechówku opracowała Misję Szkoły. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.


 Misja Szkoły: ,, Moja Szkoła miejscem bezpiecznym i przyjaznym”

1) Przygotowujemy dziecko do samodzielnego i odpowiedzialnego życia
    zapewniając mu bezpieczeństwo, ucząc przyjaźni i partnerstwa, wzajemnego
    szacunku i pomocy, pozytywnego myślenia, twórczego działania, poszukiwania
    wartości moralnych, rozwijania własnych zdolności, angażowania w naukę oraz
    dbania o zdrowie swoje i innych.

2) Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli i poglądów.
    Nasza szkoła to miejsce zgodnej współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Główne zadania Szkoły:
I Rozwój społeczny ucznia
- kształtowanie umiejętności komunikowania się;
- integrowanie zespołu klasowego i szkolnego, tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego;
- uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji;
- kształtowanie umiejętności trafnej oceny zjawisk społecznych;
- wdrażanie do samorządności, gospodarności i demokracji;
- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania w życiu rodzinnym, w gronie rówieśników i w relacjach z dorosłymi;
- kształtowanie prawidłowego systemu wartości;
- rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych;
- uwrażliwianie na problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych, osób chorych, starych;
- egzekwowanie właściwego wyglądu i  zachowania  w czasie ważnych wydarzeń szkolnych, religijnych, patriotycznych.

II. Kształtowanie pożądanych postaw patriotycznych
- wpajanie i kultywowanie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli narodowych;
- powiązanie tradycji narodowych i religijnych z tradycjami rodzinnymi;
- motywowanie do poznania dziejów przodków;
- rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej (mojej małej ojczyzny);
- wpajanie  szacunku dla Sztandaru i Patrona Szkoły;
- wdrażanie do poszanowania praw człowieka i godności ludzkiej w świetle zasad obowiązujących w strukturach europejskich.


III. Uczestnictwo w kulturze
- uczenie umiejętności korzystania z dóbr kultury narodowej (poszukiwanie informacji i materiałów);
- ukazanie wzorców osobowych godnych naśladowania;
- umiejętność krytycznego wyboru treści proponowanych przez media;
- prezentowanie na forum klasy, szkoły i  środowiska elementów dziedzictwa kulturowego naszej  ojczyzny oraz innych krajów;
- poznawanie kultury w poszczególnych dziedzinach muzyki, malarstwa, rzeźby, plastyki, języka, literatury, teatru, kina

IV. Wychowanie zdrowotne i edukacja ekologiczna
-promowanie bezpiecznego i zdrowego  stylu życia;
-organizowanie czasu wolnego i nauki w domu;
-ukazywanie sposobów zapobiegania degradacji środowiska naturalnego;
-wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów integracji człowieka ze środowiskiem.


V. Rozwój intelektualny i duchowy ucznia
- budzenie i rozwijanie prawidłowej motywacji uczenia się;
- w drażanie do dyscypliny pracy  umysłowej;
- budzenie i rozwijanie zainteresowań;
- uświadamianie uczniom, że religia  jest ważną sferą w rozwoju duchowymczłowieka;
- uwrażliwienie na potrzeby i problemy drugiego człowieka.


VI. Profilaktyka
- diagnozowanie środowiska ucznia;
- rozpoznawanie możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, uwrażliwianie na ich zaspokojenie;
- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno
- pedagogicznej dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
- przekazywanie informacji o zagrożeniach i konsekwencjach używania środków psychoaktywnych i nadużywania leków oraz niebezpieczeństwie występowania nałogów.
- kształtowanie ważnych umiejętności życiowych:
a) radzenie sobie ze stresem i z własnymi emocjami,
b) opieranie się presji grupy,
c) rozwiązywanie konfliktów,
- poznawanie zagrożeń cywilizacji oraz nabycie umiejętności właściwego
  zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, wybuchowymi;

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2015 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pawel Laskus
Ilość wyświetleń: 2102
17 kwietnia 2015 10:54 (Pawel Laskus) - Zmiana treści zakładki.
17 kwietnia 2015 10:50 (Pawel Laskus) - Zmiana treści zakładki.
17 kwietnia 2015 10:49 (Pawel Laskus) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w biuletynie informacji publicznej Szkoły Podstawowej w Pomiechówku::Witamy w biuletynie informacji publicznej Szkoły Podstawowej w Pomiechówku::