Szkoła Podstawowa w Pomiechówku im. Gen. Wiktora Thomme’e

Witamy w biuletynie informacji publicznej Szkoły Podstawowej w Pomiechówku
Zatrzymaj banner przewijany

Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko głównego księgowego

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. gen. Wiktora Thomme’e w Pomiechówku

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

Głównego Księgowego

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Wiktora Thomme’e w Pomiechówku

ul. Nasielska 3 05-180 Pomiechówek

 

I. Wymiar etatu – 0.3 etatu.

 

II. Odpowiedzialność na ww. stanowisku

 

Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

III. Wymagania niezbędne: (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

 

Głównym księgowym, (z zastrzeżeniem art. 54 ust. 9 ustawy), może być osoba, która:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

IV. Wymagania dodatkowe

 

 1. minimum 10 letni staż pracy,

 2. co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach oświatowych,

 3. znajomość programów finansowo-księgowych,

 4. znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad,

 5. umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

 6. sumienność, dokładność, odpowiedzialność,

 7. umiejętności pracy w zespole,

 8. umiejętności rozwiązywania problemów,

 9. umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.

 

V. Zakres wykonywanych zadań:

 

 1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 3. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 4. kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 5. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

 6. opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,

 7. kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów,

 8. dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,

 9. prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,

 10. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

 11. wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska,

 12. nadzór nad pracownikami działu księgowości.

 

VI. Informacja o warunkach pracy:

 

 1. norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin,

 2. norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,

 3. wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 28-go dnia każdego miesiąca,

 4. możliwe rozpoczęcie pracy już od 01.10.2015r.

 

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys zawodowy – curriculum vitae,

 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 4. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,

 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

 

IX. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

 1. Termin: do 15 września 2015r. do godz.12.00

 2. Sposób:

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Pomiechówku ul. Nasielska 3 .

 1. Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Pomiechówku, ul. Nasielska 3 ,

05-180 Pomiechówek lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Pomiechówku.

 

X. Inne informacje

 

 1. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej w Pomiechówku po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.09.2015r. o godz. 12.00.

 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U.
  z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

 5. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

 6. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

 7. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Pomiechówku – sppomiechowek.ploraz na tablicy informacyjnej szkoły.

 8. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 785 41 21 .

 

                                                                                                                             DYREKTOR

                                                                                                                       mgr Adam Szatkowski

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2015 17:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pawel Laskus
Ilość wyświetleń: 1430
02 września 2015 17:53 (Pawel Laskus) - Zmiana treści zakładki.
02 września 2015 17:52 (Pawel Laskus) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl